02/ 3946 1887 | 0907 838 459 nasadoktorka2016@gmail.com NÁVOD NA OBJEDNÁVANIE

Odporúčanie pre rodičov súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19

Ak ste vy, rodičia, s Vaším dieťaťom alebo bez neho, boli v oblastiach, označených ako rizikové oblasti so šírením koronavírusu COVID-19 alebo ste boli v kontakte s osobami s potvrdenou alebo pravdepodobnou infekciou koronavírusom, telefonicky informujte svojho primárneho pediatra a zostaňte dobrovoľne doma v domácej izolácii najmenej 14 dní od poslednej možnej expozície.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, neprivádzajte ho do ambulancie primárneho pediatra. Telefonicky lekára kontaktujte, prípadne kontaktujte nepretržitú linku Úradu verejného zdravotníctva 0917 222 682 alebo regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Ak máte podozrenie, že Vaše dieťa mohlo byť infikované, zabráňte kontaktu Vášho dieťaťa s inými osobami, nechoďte von a necestujte. Oddeľte svoje dieťa od ostatných členov rodiny, do samostatnej izby, ak je to možné, vyčleňte samostatnú kúpeľňu. Obmedzte tiež kontakt dieťaťa s domácimi zvieratami, pretože nie sú spoľahlivé dáta o prenose vírusu na zvieratá. Podľa možností dbajte, aby dieťa s možnou infekciou nosilo rúško, ak to nie je možné, chráňte pri nevyhnutnom kontakte ostatných členov rodiny rúškom.

Opakovane doma čistite povrchy predmetov alkoholovými roztokmi s obsahom alkoholu najmenej 60% alebo čistiacimi prostriedkami na báze chlóru, tiež hračky a iné predmety, ktoré prichádzajú do styku s deťmi.
Ak má Vaše dieťa príznaky choroby – má teplotu, kašeľ, nádchu, bolesti hrdla, hlavy, nechajte ho v domácom ošetrení po úplné vyzdravenie. Nepoužívajte lieky – hlavne antibiotiká – bez odporúčania pediatra.
Ak Vaše dieťa kašle alebo kýcha, naučte ho zakrývať si ústa papierovou vreckovkou alebo schovať si nos a ústa do ramena alebo lakťovej jamky (nezakrývať si ruky a nos dlaňou).

Ak ste Vy, rodičia, chorí s príznakmi chrípke-podobnej infekcie, noste doma rúško na tvár. Po použití opatrne zahoďte rúško do uzatvorenej smetnej nádoby.

Umývajte sebe i dieťaťu často ruky mydlom a teplou vodou po dobu najmenej 20 sekúnd, prípadne používajte dezinfekčný gél s minimálnym obsahom 60% alkoholu. Nechytajte si neumytými rukami svoj nos, ústa a oči, a podobne učte svoje deti. Vyhýbajte sa zdieľaniu riadu, pohárov, šálok, príboru, uterákov a posteľnej bielizne s ostatnými členmi domácnosti a so zvieratami.

Nový koronavírus nie je pre deti nebezpečnejší ako chrípka, odporúčané sú rovnaké postupy, ktoré by mali platiť aj pri ostatných infekčných ochoreniach.

Usmernenie hlavného hygienika SR súvisiace so šírením COVID-19

Osoba podozrivá z ochorenia 

Osoba s akútnou respiračnou infekciou (náhly nástup aspoň jedného z týchtopríznakov: kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka), s potrebou alebo bez potreby hospitalizácie, ktorá:

 – do 14 dní pred nástupom príznakov bola v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom ochorenia na koronavírus 2019-nCoV

– alebo – do 14 dní pred nástupom príznakov cestovala do oblasti s prebiehajúcim prenosom koronavírusu 2019-nCoV v komunite (za takúto oblasť je považovaná len Čína – všetky provincie)

– alebo – do 14 dni pred nástupom príznakov pracovala alebo navštívila zdravotnícke zariadenie, kde boli liečení pacienti s ochorením spôsobeným koronavírusom 2019-nCoV

Osoba v kontakte

Osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byt‘ v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-l9. 

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície) – karanténa 14 dní

v nemocničnom alebo domácom prostredí – NARIAĎUJE LEN RÚVZ !!! (nie pediater, ani škola a pod….)

– osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako prípad COVID-l9.

– osoba, ktorá bola v priamom fyzickom kontakte s prípadom COVID-l9 (napr. podaním rúk).

– osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi prípadu COVID-l9 (napr.  kašlaním, dotykom použitých papierových vreckoviek).

– osoba, ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do vzdialenosti 2 metrov a viac ako 15 min.

– osoba, ktorá bola v uzavretom priestore (napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15 min. na vzdialenosti menej ako 2 metre.

– zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca priamu starostlivosť‘ o prípad COVID-19 alebo laboratórni pracovníci, ktorí manipulujú so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOPP (osobných ochranných prostriedkov) alebo s možným porušením OOPP.

– osoba v lietadle sediaca v rámci dvoch sedadiel (v ľubovoľnom smere) od prípadu COVID-19, cestovní spoločnici alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky slúžiaci v časti lietadla, v ktorej sedel prípad, prípadne všetci cestujúci a posádka lietadla

Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko expozície) – bez karantény 14 dní – osoba sama sleduje svoj zdravotný stav 14 dní, v prípade objavenia sa príznakov ostáva doma a telefonicky kontaktuje lekára

– osoba, ktorá bola v uzavretom priestore s prípadom COVID-19 menej ako 15 min. alebo bola vzdialená viac ako 2 metre

– osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-I9 menej ako 15 min. a bola vzdialená menej ako 2 metre

– osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy

Platné prevádzkové (ordinačné) hodiny sú uvedené len na stránke:
https://www.nasa-doktorka.sk/#ordinacne-hodiny

 

Ako sa objednať cez eČasenku

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť ráno od 7:15 hod, štvrtky od 12:00 hod
až do ukončenia vydávania časeniek v závislosti od počtu objednaných detí.

1. Vstup na dnes

Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť v ten deň (dnes) ráno od 7:15 hod., štvrtky od 12:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek, ktoré závisí od počtu objednaných detí, kedy sa systém vypne a okno s nadpisom: Poradové číslo na dnes zmení farbu na šedú (na rozdiel od pôvodne tmavo modrej), čo znamená že v daný deň sa e-časenka nedá objednať, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

2. Vstup na iný deň

Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred (vydávané sú poradové čísla 4 až 8).  V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky do č. 8, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže  sa informácia: Nie je voľné číslo – na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

V tomto prípade sa dá do poradia prihlásiť nasledujúci (t.j. aktuálny) deň od 7:15, štvrtky od 12:00 ako je popisané v hornom odstavci „1. Vstup na dnes“.

V prípade, že si zadáte objednanie s privolaním: Zaradiť sa s privolaním“, Vám bude zaslaná privolávajúca – spätná SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných akútnych ťažkostí (napr.: dusenie – sťažené dýchanie, zmena vedomia, správania, apatia, febrilné kŕče), keď sa nedá objednať časenka, príďte neodkladne na vyšetrenie bez objednania v čase ord. hodín pre choré deti alebo urgentný príjem – NÚDCH Kramáre, Limbová 1, Bratislava.

Ako objednávať lieky

  1. Objednať si môžete lieky, ktoré máte odporučené špecialistom, dávate si ich predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete tam: dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u neho.
  2. Objednať si môžete lieky, na ktorých ste sa s nami na ambulancii dohovorili, napr. očkovacie látky, Vigantol, alebo sme ich odporučili na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Tiež treba uviesť približne kedy (napr. pri poslednej návšteve) a s kým z nás ste sa dohovorili.
  3. Objednať si nemôžete lieky, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz Vaše dieťa potrebuje, aj keď ich v minulosti užívalo, napr. lokálne alebo celkové antibiotiká, alebo antihistaminiká (Fenistil). Objednanie receptu v takomto prípade treba urobiť mailom alebo telefonicky (kde vysvetlíte aktuálne okolnosti Vašej požiadavky)